برای گوش کردن به برنامه زنده رادیو بر روی یکی از سه برنامه زیر کلیک کنید
با کمک برنامه     RealPlayer (Bredband)با کمک برنامه     Windows Media Player (Bredband)


با کمک برنامه     Winamp (Bredband)

Brandvägg (firewall) RealPlayer-Firewall WindowsMediaPlayer Brandvägg Winamp Brandvägg